เอกสาร Update ECS
ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือ ดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
แบบคำร้องขอรับอนุญาตเคาน์เตอร์บริการ(ป.62/2552) ประกาศ 302/2561
หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มกรมศุลกากร