ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2563

        ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2563 (ดาวโหลด) จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่ต้องการจะใช้งานในระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification : AWSC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  มีรายละเอียดดังนี้

    - ผู้ส่งออก รายเดิม และ รายใหม่ ทุกรายต้องขึ้นบัญชีทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
    - ผู้ส่งออกสามารถขึ้นทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ (Certified Exporter) แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
    - ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโดย ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำมายื่นที่กรมฯ แต่อย่างใด
    - ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ ไม่ใช้ Digital Signature ให้พิมพ์เอกสารคำขอ แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่กรมฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail : importad@moc

 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนตุลาคม 2563

[ประกาศ] พิธีการการศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

เอกสารประกอบการสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน"

ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 1 กันยายน 2563

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 135/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสสถิติสินค้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2563

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2 )

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

[ประกาศ] การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2563