กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 1 รายการ (ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์ 0105.13.10) โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบของกรมศุลกากรต่อไป โปรแกรมของ ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบให้โดยอัตโนมัติ

 

ที่มา : กรมศุลกากร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากร

บทความทางวิชาการ การใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้สิทธิพิเศษความตกลงการค้าเสรี

ประกาศ ผลการพิจารณาทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563

ประกาศ : การใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดชดเชย วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดให้สายการบิน ใช้ห้องผู้โดยสารขนส่งสินค้าจำเป็นช่วงโควิดระบาด

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562

บทความทางวิชาการ : การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562