กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต ฉบับที่ 14 (สินค้าเครื่องดื่ม)

กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 14) (สินค้าเครื่องดื่ม) (ดาวน์โหลด)