การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 65/.2564 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง (ดาวน์โหลด)
ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
อากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2561 [ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร]

ประกาศกรมศุลกากรที่ 52 /2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

[ประกาศ] แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า