ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2561 [ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร]

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2561 (ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร) (ดาวน์โหลด)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา