กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดาวน์โหลด)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ที่มา : กรมศุลกากร