[ประกาศ] แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (ดาวน์โหลด)

ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป